Bạn cần cài flash player để xem được video.

Thalidomide: The Ninety-Eight We Forgot (John Pilger, 1974)

(1,820 lượt xem)
Đăng 2 năm trước
Why are 98 of the affected families not allowed compensation?Source: http://www.johnpilger.com/videos/thalidomide-the-ninety-eight-we-forgot