Bạn cần cài flash player để xem được video.

Oleksandr Kutcher Deadlift 360kg@75kg

(181,958 lượt xem)
Đăng 3 năm trước
792lbs Deadlift at (weigh in official weight) 165lbs.