Bạn cần cài flash player để xem được video.

Garrett ATX Extreme - Testing on Small Gold Nuggets

(3,195 lượt xem)
Đăng 6 tháng trước
Testing the Garrett ATX on small gold nuggets. Settings on the ATX were near factory settings, sensitivity 10, threshold 9. More Videos Soon...Part II of small nugget test...